Inventi S.A.

INVENTI S.A. jest przedsiębiorstwem działającym na szeroko rozumianym rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na przygotowywaniu nowych projektów w obszarach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Prowadzi również przygotowania do handlu i dystrybucji energii elektrycznej poprzez tzw. grupy bilansujące. Istotnym elementem działalności jest doradztwo w zakresie korzystania z uwolnionego rynku energii oraz wykonywanie audytów energetycznych, związanych z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem projektów energetycznych.

O nas

INVENTI S.A. świadczy usługi doradztwa i konsultingu biznesowego w zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej. Spółka prowadzi także działania, mające na celu rozwój odnawialnych źródeł energii oraz systematycznego zwiększania ich udziału w całkowitej produkcji energii. Działalność taka ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla.

Kontrahenci

W zakresie realizacji projektów energetycznych Spółka współpracuje z partnerami krajowymi oraz w chwili obecnej prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia umów na strategiczną współpracę z międzynarodowymi koncenrami energetycznymi.

Cele strategiczne

Działamy w przekonaniu, że satysfakcja oraz zadowolenie naszych klientów stanowią największą wartość naszej firmy, a także są fundamentem sukcesu.

W zakresie odnawialnych źródeł energii oraz lokalnych źródeł energetycznych i kogeneracyjnych, Spółka realizuje projekty inwestorskie.
Działalność INVENTI S.A. w tym obszarze koncentruje się na opracowaniu i realizacji projektów z pełnym zestawem pozwoleń, przeznaczonych głównie na sprzedaż. Spółka dopuszcza także możliwość samodzielnego, lub wspólnie z pozyskanymi partnerami, wdrożenia i eksploatacji takich projektów.

Więcej informacji

Jednym z docelowych obszarów działalności jest uczestnictwo w zarządzaniu energią elektryczną. W chwili obecnej część energii w Polsce może być przedmiotem wolnego handlu.
Celem takiego działania jest zapewnienie wszystkim jej odbiorcom końcowym dobrowolnego wyboru dostawcy energii (wytwórcy lub pośrednika handlu energią), który zaoferuje im najkorzystniejszą cenę i warunki dostawy.

Więcej informacji

Doradztwo i consulting prowadzone przez INVENTI S.A. są skierowane przede wszystkim do firm z branży energetycznej, takich jak firmy elektroenergetyczne, elektrociepłownie i firmy gazownicze. Obszar ten ma na celu rozwój zatrudnionej kadry pracowniczej oraz managerskiej w zakresie stosowania nowych technologii, procesów prywatyzacyjnych i synergii w zakresie konsolidacji oraz wskazywanie kierunków rozwoju strategicznego.

Więcej informacji

Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu
Walton Spencer LLC / 63 500 akcji / 9,99%
STARHEDGE S.A. / 32 492 akcji / 5,11%
UNITED S.A. / 123 941 akcji / 19,499%
Pozostali / 415 707 akcji / 65,400%
Zarząd

Piotr Klomfas
Prezes Zarządu

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Od lat dziewięćdziesiątych związany z obrotem papierów wartościowych. Licencjonowany makler. Wieloletni kierownik w Domu Inwestycyjnym BRE Banku (przemianowanego na mBank) w Bydgoszczy

Rada nadzorcza

Mirosław Knociński

Absolwent Wydziału Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Po studiach pracownik urzędów państwowych, po 1989 r. właściciel firmy telekomunikacyjnej o zasięgu regionalnym, członek zarządu prywatnych spółek w branży telekomunikacyjnej, w tym telewizji kablowej. Jest zaangażowany we władzach spółek, które działają na rynkach Unii Europejskiej (Litwa). Obecnie związany z firmami działającymi na rynku energii odnawialnej (energia wiatrowa i fotowoltaika) w kraju i zagranicą.

Przemysław Marczak

Robert Rasiński

Waldemar Pejka

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1981 r. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa handlowego i kontraktów handlowych. Jest założycielem Kancelarii Radców Prawnych PROKURA Pejka, Czmochowski, Gliszczyński sp. k. Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego Krajowej Izby Gospodarczej W Warszawie.

Mateusz Rutnicki

Strefa inwestora

Aktualności

Raporty bieżące EBI

Raporty okresowe EBI

Raporty ESPI