13/2016 Zbycie udziałów w spółce powiązanej

13/2016 Zbycie udziałów w spółce powiązanej

Zarząd Inventi S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 13 lipca 2016 r. podpisał umowę sprzedaży 25 udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy, w Spółce PMG CONCEPT Sp. z o.o. (dalej Spółka) za kwotę 8 000 zł. Emitent nabył we wrześniu 2014 roku 25 udziałów spółki PMG Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za kwotę 500.000,00 zł, stanowiących 25% kapitału zakładowego oraz dających 25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Od kwoty zakupu Emitent nie wykonywał odpisów, ani przeszacowań. PMG Concept Sp. z o.o.  zajmuje się kompleksową realizacja prac elektro montażowych począwszy od wykonania projektu technicznego, poprzez dostawy materiałów i urządzeń, pomiary i rozruch technologiczny.

13 lipca 2016 / Raporty ESPI