21/16 Publikacja aneksu nr 2 do Memorandum informacyjnego

21/16 Publikacja aneksu nr 2 do Memorandum informacyjnego

Zarząd Inventi S.A. („Emitent”) informuje, iż na stronie internetowej Emitenta www.inventi-power.pl został opublikowany aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną 50.215.560 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda, spółki Inventi Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

24 marca 2016 / Raporty bieżące EBI