EBI 08/16 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

EBI 08/16 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Spółka INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 15.02.2016 roku odczytała oświadczenie przesłane drogą elektroniczną Pana Pawła Ratyńskiego (datowane na 15.02.2016 roku) o rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem 15.02.2016 roku. Jako powód rezygnacji zostało podane zbycie akcji Inventi S.A. powodujące utratę statusu znaczącego akcjonariusza Spółki oraz fakt, że w porządku obrad dzisiejszego (NWZ z dnia 15 lutego 2016 roku) WZ znajduje się spawa zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

15 lutego 2016 / Raporty bieżące EBI