EBI 10/13 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A, E oraz F

EBI 10/13 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A, E oraz F

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 26 lutego 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 8.325.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki INVENTI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A,
2) 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E,
3) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F.

Wnioskowanym dniem pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta jest
6 marca 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

27 lutego 2013 / Raporty bieżące EBI