EBI 11/13 Nabycie aktywów finansowych przez spółkę zależną od Emitenta

EBI 11/13 Nabycie aktywów finansowych przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku spółka zależna od Emitenta – Hydropower Sp. z o.o. nabyła 25.000 udziałów spółki MEW Dobroszów Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli o wartości nominalnej 1.250.000 zł, tj.
25.000 udziałów po 50 zł każdy, za kwotę 5.000.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników MEW Dobroszów Sp. z o.o.

W wyniku nabycia udziałów Hydropower Sp. z o.o. stała się podmiotem dominującym w stosunku do spółki MEW Dobroszów Sp. z o.o., która to znajduje się w posiadaniu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni wodnej o mocy 1,2 MW z możliwością zwiększenia mocy do 1,6 MW (EBI nr 8/2013 z dnia 14.05.2013r.), a także dokumentacji umożliwiającej uzyskanie, do czerwca 2013 roku, prawomocnego pozwolenia na budowę w/w elektrowni. Rozpoczęcie realizacji wspomnianej inwestycji o wartości 17.500.000 zł planowane jest na lipiec
2013 roku, natomiast zakończenie budowy elektrowni wraz z oddaniem jej do eksploatacji przewidywane jest na I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

28 lutego 2013 / Raporty bieżące EBI