EBI 11/2012 Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

EBI 11/2012 Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Podstawa prawna:
§4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
06.06.2012 Tadeusz Kołosowski Prezes Zarządu
06.06.2012 Zdzisław Zachwieja Wiceprezes Zarządu
6 czerwca 2012 / Raporty bieżące EBI