EBI 1/16 Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EBI 1/16 Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Inventi S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inventi S.A. zwołane na 22 grudnia 2015 roku, wznowiło obrady 18 stycznia 2016 roku.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał po wznowieniu obrad.

Informuje również, że uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej oraz nowej emisji akcji Emitenta nie zostały podjęte, z uwagi na potrzebę dokonania wyceny aportu, który ma zostać wniesiony do Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

protokół NWZA INVENT 18.01.2016

19 stycznia 2016 / Raporty bieżące EBI