EBI 12/13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, E oraz F spółki INVENTI S.A.

EBI 12/13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, E oraz F spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 242/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2013 r., pierwszy dzień notowań dla 8.325.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki INVENTI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A,
2) 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E,
3) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F,
został wyznaczony na 6 marca 2013 roku.
Akcje Spółki będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „INVENTI” i oznaczeniem „IVT”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1 marca 2013 / Raporty bieżące EBI