EBI 13/14 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

EBI 13/14 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Zarząd INVENTI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 marca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2014 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych a projekt przesłanej przez akcjonariusza uchwały zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2014 roku (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym Nr 11/2014 z dnia 21 marca 2014 roku) ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po punkcie 19 nowego punktu 20. Dotychczasowy punkt 20. porządku obrad („Zamknięcie obrad”) otrzymuje numer 21. Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A., które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 roku o godz. 12.00, w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2013

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 .

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:

a. Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

b. Panu Zdzisławowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 24 czerwca 2013 roku)

c. Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

d. Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

e. Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

f. Panu Wojciechowi Batusiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 19.07.2013 roku)

g. Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

h. Panu George P. Einstein – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (od 25 września 2013 roku)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana George P. Einstein dokonaną przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 25 września 2013 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejkę dokonaną przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 06 marca 2014 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 22 ust. 3).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 15 ust. 5).

18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki

19. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

20. Upoważnienie Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży,

21. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Plik Raportu: projekt przesłanej przez akcjonariusza uchwały 2014.pdf

 

27 marca 2014 / Raporty bieżące EBI