EBI 13/16 Komunikat o rejestracji w KDPW jednostkowych praw poboru INVENTI S.A.

EBI 13/16 Komunikat o rejestracji w KDPW jednostkowych praw poboru INVENTI S.A.

Zarząd Inventi S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 130/16, na mocy której postanawia zarejestrować w KDPW 635640 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści) jednostkowych praw poboru ajcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 15 lutego 2016 r. dla których dniem prawa poboru jest 1 marca 2016 r. oraz oznaczyć je kodem PLINVNT00045, z zastrzeżeniem, że w razie nie nastąpienia przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, KDPW dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akacji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki INVENTI S.A., przysługujących akcjonariuszami spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

29 lutego 2016 / Raporty bieżące EBI