EBI 14/13 Stanowisko Zarządu INVENTI S.A. w sprawie spadku kursu akcji Spółki

EBI 14/13 Stanowisko Zarządu INVENTI S.A. w sprawie spadku kursu akcji Spółki

W związku z obserwowanym spadkiem kursu akcji INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Spółki oświadcza, że nie widzi żadnych realnych przyczyn tłumaczących obecną przecenę waloru.
Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, w zakresie jej działalności nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jej działalności gospodarczej, sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju. Wszystkie informacje mogące mieć jakikolwiek wpływ na sytuację finansową, majątkową czy gospodarczą Emitenta są przedstawiane i publikowane w stosownych komunikatach bieżących oraz okresowych. O wszelkich działaniach związanych z realizacją projektów Spółka informowała w raportach bieżących publikowanych w Elektronicznej Bazie Informacji na rynku NewConnect oraz na swojej stronie internetowej.
Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki wszyscy akcjonariusze, którzy zobowiązali się do niezbywania posiadanych przez siebie akcji Spółki, nie dokonywali, nie dokonują ani nie będą dokonywali transakcji na akcjach objętych zobowiązaniem lock-up do czasu jego wygaśnięcia.
Według oceny Zarządu INVENTI S.A. w ciągu ostatnich dni następują zarówno spadki, jak i wzrosty kursu akcji INVENTI S.A., których przyczyny mogą mieć swoje uzasadnienie w prowadzonej przez obecnych Akcjonariuszy, nieznanej Zarządowi Spółki, indywidualnej polityce inwestorów zarządzającymi posiadanymi pakietami akcji, na co Spółka nie ma wpływu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

8 marca 2013 / Raporty bieżące EBI