EBI 14/14 Objęcie nowych udziałów w spółce zależnej

EBI 14/14 Objęcie nowych udziałów w spółce zależnej

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Emitent) informuje, iż w dniu 31.03.2014 r. Emitent objął 6 200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce zależnej FARMY WIATROWE „KASZUBY” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Objęte udziały zostały pokryte w drodze umownej konwersji wzajemnych wierzytelności o wartości 310 000 zł. W wyniku opisanej wyżej transakcji Emitent będzie posiadał 6 299 udziałów spółki FARMY WIATROWE „KASZUBY” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością co stanowi 99,9 % kapitału zakładowego tej spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

1 kwietnia 2014 / Raporty bieżące EBI