EBI 14/2012 Korekta raportu nr 11/2012 z dnia 06.06.2012r. – Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

EBI 14/2012 Korekta raportu nr 11/2012 z dnia 06.06.2012r. – Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

Korekta raportu nr 11/2012 z dnia 06.06.2012r. – Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

Zarząd INVENTI S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 06.06.2012 roku – Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk. Korekta dotyczy zamieszczenia na liście zasad ładu korporacyjnego niestosowanych w chwili obecnej przez Emitenta dwóch dodatkowych zasad, a mianowicie zasady 9.1 Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej oraz 9.2 Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. Przyczyną niniejszej korekty jest załączenie do raportu bieżącego nr 11/2012 niewłaściwego pliku.

Brzmienie załącznika przed korektą:
1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.
/TAK Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej./
Spółka realizuje niniejszą zasadę jednakże z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, gdyż koszty transmisji w odpowiedniej jakości i rejestracja przebiegu obrad i upubliczniania ich na stronie internetowej są niewspółmierne wysokie do potencjalnych korzyści takiego działania. Spółka rozważa wprowadzenie tych narzędzi w przyszłości.

5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl.
/NIE/
Wszystkie stosowne informacje niezbędne dla akcjonariuszy i inwestorów zamieszczane są na stronie internetowej Spółki. Jednakże Spółka nie wyklucza możliwości wykorzystania w przyszłości indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie internetowej www.gpwinfostrefa.pl.

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
/NIE/
Obecnie zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana. Ze względu na specyfikę działalności Spółki, okresy kwartalne są najkrótszym okresem, z którego Spółka może przedstawić rezultaty podjętych działań. Publikowane raporty bieżące oraz obowiązkowe raporty okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i pełnych informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki.

Brzmienie załącznika po korekcie:
1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.
/TAK Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej./
Spółka realizuje niniejszą zasadę jednakże z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, gdyż koszty transmisji w odpowiedniej jakości i rejestracja przebiegu obrad i upubliczniania ich na stronie internetowej są niewspółmierne wysokie do potencjalnych korzyści takiego działania. Spółka rozważa wprowadzenie tych narzędzi w przyszłości.

5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl.
/NIE/
Wszystkie stosowne informacje niezbędne dla akcjonariuszy i inwestorów zamieszczane są na stronie internetowej Spółki. Jednakże Spółka nie wyklucza możliwości wykorzystania w przyszłości indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie internetowej www.gpwinfostrefa.pl.

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
9.1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,
/NIE/
Spółka obecnie nie stosuje niniejszej zasady ze względu na poufność danych.
9.2 informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.
/NIE/
Spółka obecnie nie stosuje niniejszej zasady ze względu na poufność danych i tajemnicę handlową.

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
/NIE/
Obecnie zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana. Ze względu na specyfikę działalności Spółki, okresy kwartalne są najkrótszym okresem, z którego Spółka może przedstawić rezultaty podjętych działań. Publikowane raporty bieżące oraz obowiązkowe raporty okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i pełnych informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki.

Podstawa Prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tadeusz Kołosowski – Prezes Zarządu
  • Zdzisław Zachwieja – Wiceprezes Zarządu
11 czerwca 2012 / Raporty bieżące EBI