EBI 15/20 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E1

EBI 15/20 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E1

Zarząd Spółki Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E1 Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu BRAS S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku oraz jej zmiany z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego o kwotę 7 600 000,00 zł (siedem milionów sześćset tysięcy złotych) w drodze emisji subskrypcji prywatnej:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii E1 nastąpiło w dniu 22 września 2020, natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 22 września 2020 roku.

2. Daty przydziału instrumentów finansowych Emitenta:

Przydział akcji serii E1 nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji poszczególnych serii, co nastąpiło z dniem 22 września 2020 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych Emitenta objętych subskrypcją:

Subskrypcją objętych było łącznie 38 000 000 (trzydzieści osiem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych Emitenta, na które złożono zapisy:

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E1 przeprowadzona została bez redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych Emitenta, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych 38 000 000 (trzydzieści osiem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela akcji serii E1 o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia groszy) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe Emitenta były nabywane:

Akcji serii E1 w liczbie 38 000 000 (trzydzieści osiem milionów) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne.

Opłacenie nabytych akcji nastąpiło poprzez płatność pieniężną (przelewy bankowe).

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe Emitenta objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferta objęcia akcji serii E1 została skierowana do jednej osoby prawnej. Akcje serii E1 zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Inwestor, któremu zaoferowano akcje serii E1 dokonał zapisu na oferowane akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii E1 zostały przydzielone jednemu inwestorowi, z którym została zawarta umowa objęcia akcji serii E1.

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii E1 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z emisją akcji serii E1.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”.

6 października 2020 / Raporty bieżące EBI