EBI 16/13 Zawarcie umowy warunkowej na realizację projektu farmy wiatrowej o mocy 6MW

EBI 16/13 Zawarcie umowy warunkowej na realizację projektu farmy wiatrowej o mocy 6MW

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 marca 2013 roku została zawarta „Umowa przedwstępna pod warunkiem” (dalej: Umowa) ze spółką specjalnego przeznaczenia (dalej: „spółka celowa”) zawiązaną w celu realizacji projektu farmy wiatrowej o mocy 6 MW na terenie województwa mazowieckiego.

Spółka celowa została powołana przez dwa podmioty gospodarcze, niezwiązane kapitałowo z Emitentem. Przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Emitentem a spółką celową jest przystąpienie przez Emitenta do realizacji projektu pod warunkiem nabycia przez INVENTI S.A. praw własności do kompletnego projektu farmy wiatrowej o mocy 6MW i otrzymania przez Emitenta kwoty w wysokości 6.000.000,00 zł. W chwili, gdy zostanie spełniony wyżej określony warunek Emitent zobowiązał się do zawarcia Umowy dotyczącej realizacji i uruchomienia ww. farmy.

Umowa została dodatkowo zabezpieczona poręczeniem majątkowym na wszelkie zobowiązania wynikające z „Umowy przedwstępnej pod warunkiem” przez głównego udziałowca jednej ze spółek, które powołały spółkę celową. Zdaniem Zarządu INVENTI S.A. niniejsze poręczenie gwarantuje otrzymywanie przez Emitenta płatności do ustalonej kwoty oraz w terminach określonych w Umowie.
Z uwagi na zabezpieczenie warunków umowy majątkiem prywatnym Emitent nie może na tym etapie podać nazw spółek będących stroną transakcji, ponieważ zobowiązany jest chronić dane osobowe poręczyciela.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

20 marca 2013 / Raporty bieżące EBI