EBI 16/15 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii K, L, Ł oraz N do obrotu na rynku NewConnect

EBI 16/15 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii K, L, Ł oraz N do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż dnia 17 czerwca 2015 roku został przesłany do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczanie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:

- 619.264 (sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje serii K,

- 601.137 (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji serii L,

- 3.179.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii Ł,

- 8.300.000 (osiem milionów trzysta tysięcy) akcji serii N.

Powyższe akcje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie Uchwały Nr 574/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Wnioskowanym dniem pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta jest 24.06.2015 r.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

18 czerwca 2015 / Raporty bieżące EBI