EBI 16/16 Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 3 NWZ Inventi S.A. z dnia 15 lutego 2016 roku

EBI 16/16 Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 3 NWZ Inventi S.A. z dnia 15 lutego 2016 roku

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka, Emitent) dnia 16 marca 2016 roku powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę drogą pocztową: „Pozew o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie serii D1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym depozytem Papierów Wartościowych S.A..” Jako powód występuje Korneliusz Sawiński, data pozwu 26 lutego 2016 r., data pisma przewodniego od sądu 10 marca 2016 roku.

Sąd zobowiązał do udzielenia w terminie 1 miesiąca odpowiedzi na pozew.

Podstawa prawna

§ 4, ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

16 marca 2016 / Raporty bieżące EBI