EBI 17/15 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EBI 17/15 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Inventi S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventi S.A. zwołane na 25 czerwca 2015 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. nastąpi 24 lipca 2015 roku o godzinie 12.00, w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał zgłoszono sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Inventi_protokol_przerwa-1

25 czerwca 2015 / Raporty bieżące EBI