EBI 17/16 Zobowiązanie Powoda do złożenia wniosku o cofnięcie pozwu dot. EBI 16/2016 wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od pytań

EBI 17/16 Zobowiązanie Powoda do złożenia wniosku o cofnięcie pozwu dot. EBI 16/2016 wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od pytań

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka, Emitent) dnia 16 marca 2016 roku powziął informację o otrzymaniu drogą elektroniczną skanu pisma (datowanego na 10 marca 2016 roku) o treści (zachowana oryginalna pisownia):

„Ja, niżej podpisany Korneliusz Sawiński zobowiązuję się do złożenia wniosku o cofnięcie pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 3 NZWA Inventi SA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany statutu spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji seriiD1 do alternatywnego systemu obrotu New Connect prowadzonego przez GPWSA oraz ich dematerializacji i upoważnienia zarząd spółki do zawarcia umowy z KDPW S.A. Wniosek zostanie złożony (nadany na poczcie przesyłką priorytetową) w dniu dzisiejszym.

Oświadczam również że nie złożyłem wniosku do sądu o zobowiązanie zarządu Inventi SA do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas NWZA. Jednocześnie odstępuję od pytań zadanych na NWZA.

Korneliusz Sawiński”

Podstawa prawna

§ 4, ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

16 marca 2016 / Raporty bieżące EBI