EBI 18/13 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii I Emitenta do obrotu na rynku NewConnect

EBI 18/13 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii I Emitenta do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 20 marca 2013 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6 250 000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

20 marca 2013 / Raporty bieżące EBI