EBI 18/15 Tekst jednolity Statutu Spółki INVENTI S.A.

EBI 18/15 Tekst jednolity Statutu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 07 lipca 2015 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie INVENTI S.A., uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 28 listopada 2014 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający następujące zarejestrowane przez Sąd zmiany:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 24 otrzymuje treść:

 

  1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie[1].
  2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jednoosobowo jedyny Członek Zarządu.

 

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

 

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i jest podzielony na 635.640 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela, w tym:

-          446.890 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

-          127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

-          61.750 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

 

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Tekst statutu znajduje się w dokumentach korporacyjnych

 

 

7 lipca 2015 / Raporty bieżące EBI