EBI 19/13 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku

EBI 19/13 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 lutego 2013 r.
Ze względu na wykrycie oczywistej omyłki pisarskiej, która wynika z błędnego przeniesienia do tabeli danych dotyczących liczby akcji/głosów na WZ Emitenta znajdujących się w posiadaniu Pozostałych Inwestorów, Emitent dokonał korekty w kolumnie zatytułowanej „liczba akcji/głosów” w tabeli w punkcie 8 raportu kwartalnego wpisując w wierszu „Pozostali” poprawną liczbę.
Poniżej brzmienie przed korektą i po korekcie punktu 8 raportu kwartalnego Emitenta.

Brzmienie przed korektą:
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje się jak poniżej:

Akcjonariusz Liczba akcji / głosów Udział w kapitale zakładowym / Udział w ogólnej liczbie głosów
Mirosław Knociński 4 155 100 17,89%
Wojciech Batusiewicz 4 019 900 17,30%
Inventi S.A. 2 500 000 10,76%
Pozostali 57 000 54,05%
SUMA 23 232 000 100,00%

Brzmienie po korekcie:
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje się jak poniżej:

Akcjonariusz Liczba akcji / głosów Udział w kapitale zakładowym / Udział w ogólnej liczbie głosów
Mirosław Knociński 4 155 100 17,89%
Wojciech Batusiewicz 4 019 900 17,30%
Inventi S.A. 2 500 000 10,76%
Pozostali 12 557 000 54,05%
SUMA 23 232 000 100,00%

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 19/13 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku

26 marca 2013 / Raporty okresowe EBI