EBI 19/15 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalenia akcji, wniosek o zawieszenie obrotu akcjami oraz wniosek o scalenie akcji Emitenta

EBI 19/15 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalenia akcji, wniosek o zawieszenie obrotu akcjami oraz wniosek o scalenie akcji Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z procesem scalenia akcji w dniu dzisiejszym tj. 15.07.2015r. wysłał wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Inventi S.A. w okresie od 28 lipca 2015r. do dnia 7 sierpnia 2015 r. włącznie. Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta jest działaniem koniecznym w procedurze przeprowadzenia operacji scalenia akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Inventi S.A. na rachunkach papierowych oraz dostosowania ich struktury do Dnia Referencyjnego (31 lipca 2015 r.), w taki sposób, aby liczba akcji Emitenta zapisanych na tych rachunkach stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto) akcji. Dostosowanie stanów posiadania akcji przez Akcjonariuszy zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Inventi S.A. do skutku.

Dzień Referencyjny został wyznaczony na 31 lipca 2015r., natomiast dzień przeprowadzenia transakcji scalenia na 07 sierpnia 2015r. Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest na dzień 10 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka wysłała dnia 15.07.2015 r. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek, o scalenie akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLINVNT00011 w liczbie 63 564 000 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł każda w stosunku 100:1. W związku z powyższym po scaleniu akcji Spółki w KDPW pod kodem PLINVNT00011 zarejestrowanych będzie 635 640 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

15 lipca 2015 / Raporty bieżące EBI