EBI 19/16 Zakup udziałów spółki Alfa Concept Sp. z o.o.

EBI 19/16 Zakup udziałów spółki Alfa Concept Sp. z o.o.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 marca 2015 roku podpisał umowę, na podstawie której Spółka nabyła 1250 udziałów spółki Alfa Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 5.200.000,00 zł, stanowiących 50% kapitału zakładowego oraz dających 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Alfa Concept Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i usługowych, a także z zarządem nieruchomością, w tym przeprowadza roboty modernizacyjne oraz adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby najemców.

Alfa Concept Sp. z o.o. posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu w Poznaniu przy ulicy Gronowej 22 o powierzchni 1944 m2 do roku 2094. Zabudowę terenu stanowi XVI-kondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni użytkowej 7 116,8 m2, z drogą wewnętrzną, parkingiem zewnętrznym oraz infra­strukturą techniczną. Powierzchnia podstawowa (powierzchnia najmu) wynosi 4 863,0 m2. Na powierzchni terenu znajduję się 71 miejsc parkingowych.

Zgodnie z wyceną z dnia 10 stycznia 2016 roku, według stanu na 31 grudnia 2015 roku (najważniejsze dane):

- wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 1944 m2 wynosi 3 149 300 zł

- wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej 30 428 800 zł

- wartość rynkowa budynków i budowli 27 279 500 zł

- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 310 197 zł (w tym 9 844 240 zł zobowiązania długoterminowe)

- wartość rynkowa Alfa Concept Sp. z o.o. wynosi 19 265 000 zł

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

23 marca 2016 / Raporty bieżące EBI