EBI 19/2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii H Emitenta do obrotu na rynku NewConnect

EBI 19/2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii H Emitenta do obrotu na rynku NewConnect

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii H Emitenta do obrotu na rynku NewConnect

Raport bieżący
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 6 lipca 2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
9 lipca 2012 / Raporty bieżące EBI