EBI 20/15 Uchwała Zarządu GPW w Warszawie w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta

EBI 20/15 Uchwała Zarządu GPW w Warszawie w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta

Zarząd Emitenta informuje iż powziął informację i przekazuje do wiadomości treść Uchwały Nr 705/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki Inventi S.A.

§1

Na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki Inventi S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Inventi S.A., oznaczonymi kodem „PLINVNT00011″, od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 7 sierpnia 2015 r. (włącznie).

§2

Na podstawie §25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki Inventi S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 27 lipca 2015 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w §1, zlecenia maklerskie na akcje spółki Inventi S.A., nie będą przyjmowane.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

22 lipca 2015 / Raporty bieżące EBI