EBI 2/13 Tekst jednolity Statutu Spółki INVENTI S.A.

EBI 2/13 Tekst jednolity Statutu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statusie INVENTI S.A., uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 1 października 2012 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający następujące zarejestrowane przez Sąd zmiany:

§ 8 ust. 1 Statutu:
Dotychczasowe brzmienie:
„Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia”

Nowe brzmienie:
„Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 6 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.698.200 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i jest podzielony na 16.982.000 akcji na okaziciela, w tym:
 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

Nowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.323.200 zł ( dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście) złotych i jest podzielony na 23.232.000 ( dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące ) akcji na okaziciela, w tym:
 5.000.000 (pięć milionów ) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,
 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii „B”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda,
 2.750.000 ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda.
 675.000 ( sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
 825.000 ( osiemset dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
 482.000 ( czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące ) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda,
 6.250.000 akcji serii „I” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda
Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”
Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji omawianego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z dnia 1 października 2012, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego), jednakże uznał za niecelowe dodanie do Statutu Spółki §6a o następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia pierwszego października dwa tysiące dwunastego (01.10.2012) roku.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego (31.12.2018) roku.
5. Akcje serii J zostaną opłacone gotówką.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

8 stycznia 2013 / Raporty bieżące EBI