EBI 2/2015 Zawarcie Porozumienia z STARHEDGE S.A.

EBI 2/2015 Zawarcie Porozumienia z STARHEDGE S.A.

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy informuje, że dnia 29 stycznia 2015 roku, podpisał porozumienie z STARHEDGE S.A. (wspólnie zwane dalej Stronami).

Porozumienie dotyczy rozwiązania Umowy z dnia 15 listopada 2013 roku. Jednocześnie Strony potwierdziły wygaśnięcie Porozumienia o Współpracy z dnia 2 lipca 2013 roku.

Strony rozważają podjęcie dalszej współpracy przy poprawie możliwości i otoczenia inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

30 stycznia 2015 / Raporty bieżące EBI