EBI 2/21 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

EBI 2/21 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Spółki Bras S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 22 stycznia 2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 8 stycznia 2021 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku realizacji uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 17 czerwca 2020 roku, zmienionej 13 lipca 2020 roku, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wynosił on 10.170.240,00 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych) i był podzielony na 50.851.200 (pięćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A1, B1, C1, D1 o wartości nominalnej 0,20 złoty każda.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi on 17.770.240,00 zł (siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych) i jest podzielony na 88.851.200 (osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A1, B1, C1, D1, E1 o wartości nominalnej 0,20 złoty każda.

Zgodnie z uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 17 czerwca 2020 roku zmieniającej treść Statutu § 6 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.770.240,00 zł ( siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych złotych ) i jest podzielony na 88.851.200 ( osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście ) akcji na okaziciela, w tym:

 446.890 ( czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda,

 127.000 ( sto dwadzieścia siedem tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy ) każda,

 61.750 ( sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy ) każda,

 50.215.560 ( pięćdziesiąt milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda.

 38.000.000 ( trzydzieści osiem milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda.Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

22 stycznia 2021 / Raporty bieżące EBI