EBI 22/13 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu na rynku NewConnect

EBI 22/13 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 394/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało 6 250 000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

18 kwietnia 2013 / Raporty bieżące EBI