EBI 22/15 Uchwała Zarządu Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie scalenia akcji Inventi S.A.

EBI 22/15 Uchwała Zarządu Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie scalenia akcji Inventi S.A.

Zarząd Inventi S.A. informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 roku powziął informację, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął dnia 27 lipca 2015 roku uchwały nr 493/15 oraz 495/15, zgodnie z którymi w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki Inventi S.A. z 0,10 zł (dziesięć groszy) na 10,00 zł (dziesięć złotych), dzień 7 sierpnia 2015 r. zostaje określony jako dzień wymiany 57.389.000 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji spółki Inventi S.A. oznaczonych kodem PLINVNT00011 na 573.890 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) akcji spółki Inventi S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

Dniem referencyjnym dla dokonania wymiany jest dzień 31 lipca 2015 roku.

Ponadto Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, o której mowa powyżej, kodem PLINVNT00011 oznaczonych będzie 573.890 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) akcji spółki Inventi S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28 lipca 2015 / Raporty bieżące EBI