EBI 22/16 Przydział akcji serii D1 i informacje podsumowujące subskrypcję

EBI 22/16 Przydział akcji serii D1 i informacje podsumowujące subskrypcję

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D1, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 05.04.2016 r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14.03.2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 04.04.2016 r.

2. Data przydziału akcji: 05.04.2016 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała do 50.215.560 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej emisji przydzielono 50.215.560 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D1 zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,20 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja nie była dzielona na transze. Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii D1 w łącznej liczbie 50.215.560 sztuk, złożono 59 zapisów podstawowych na 471.741 akcji oraz złożono 5 zapisów dodatkowych na 17.959 akcji. Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował za pośrednictwem domu maklerskiego w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, objęte zostały 49.725.860 akcje przez 2 podmioty.

Oznacza to, że objęto wszystkie emitowane akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Przydział akcji został dokonany wszystkim podmiotom, które złożyły zapisy, zgodnie z opisem w pkt 7.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii D1 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły około 110.000,00 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, pośrednictwa domu maklerskiego oraz agenta emisji , opłaty notarialne, PCC od podniesienia kapitału–110.000,00zł

d) promocji oferty – 0 zł.

Z uwagi na to, że akcje emitowane były w cenie nominalnej, koszty emisji zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

6 kwietnia 2016 / Raporty bieżące EBI