EBI 23/13 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii I

EBI 23/13 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii I

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 6 250 000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki INVENTI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wnioskowanym dniem pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta jest
25 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

19 kwietnia 2013 / Raporty bieżące EBI