EBI 23/14 Tekst jednolity Statutu Spółki INVENTI S.A.

EBI 23/14 Tekst jednolity Statutu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 maja 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie INVENTI S.A., uchwalonych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki oraz przytacza treści zmienionych zapisów Statutu.

§ 15 ust. 5 Statutu Spółki:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia – zapadają bezwzględną większością głosów”

§ 22 ust. 3 Statutu Spółki:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa liczebność Zarządu.”

§ 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Statut

29 maja 2014 / Raporty bieżące EBI