EBI 23/2012 Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 r. zbył aktywa w postaci 100% udziałów w Spółce Specjalnego Przeznaczenia – posia

EBI 23/2012 Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 r. zbył aktywa w postaci 100% udziałów w Spółce Specjalnego Przeznaczenia – posia

W nawiązaniu do raportu poprzedniego, Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 roku zawarł ze Spółką Industry& Modern Energy Group Sp. z o.o., tj. Nabywcą Spółki Specjalnego Przeznaczenia, o której mowa w poprzednim komunikacie bieżącym, umowę realizacyjną na dokończenie projektu w/w elektrowni oraz pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego na budowę ,,pod klucz” przedmiotowej farmy. Wartość inwestycji szacowana jest na poziomie 30 mln PLN przy wartości kontraktu za świadczone usługi z Nabywcą tj. Industry& Modern Energy Group Sp. z o.o. opiewającego na kwotę 2 900 tys. PLN.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta została na czas realizacji harmonogramu inwestycji (realizacja harmonogramu przewidziana jest do końca lutego 2014 roku).
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2 sierpnia 2012 / Raporty bieżące EBI