EBI 24/13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki INVENTI S.A.

EBI 24/13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż
w dniu 22 kwietnia 2013 roku powziął informację, iż zgodnie z uchwałą nr
418/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19
kwietnia 2013 r., pierwszy dzień notowań dla 6.250.000 (sześć milionów
dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki
INVENTI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, został
wyznaczony na 25 kwietnia 2013 roku.

Akcje Spółki będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań
ciągłych pod skróconą nazwą „INVENTI” i oznaczeniem „IVT”.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect”.

22 kwietnia 2013 / Raporty bieżące EBI