EBI 24/14 Złożenie wniosku o zawieszenie działalności spółki celowej DEVELOPMENT – WIND ENERGY Sp. z o.o.

EBI 24/14 Złożenie wniosku o zawieszenie działalności spółki celowej DEVELOPMENT – WIND ENERGY Sp. z o.o.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 maja 2014 roku został złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS o zawieszenie z dniem 30 maja 2014 roku działalności spółki DEVELOPMENT – WIND ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 5.000,00 PLN, w której INVENTI S.A. posiada 60% udziałów.

Zawieszenie przedmiotowej spółki zostało podyktowane brakiem jej działalności przez okres roku od powołania, o którym mówi raport EBI 26/2013. W przypadku wystąpienia potrzeby, działalność w/w spółki zostanie wznowiona.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

31 maja 2014 / Raporty bieżące EBI