EBI 25/13 Podjęcie przez Zarząd INVENTI S.A. decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

EBI 25/13 Podjęcie przez Zarząd INVENTI S.A. decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszcz (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 8 maja 2013 roku w kancelarii notariusza Piotra Góreckiego w Bydgoszczy (akt notarialny, rep. A nr 2179/2013 ) odbyło się posiedzenie Zarządu Emitenta na zasadzie i w trybie art. 446 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 6 ust. 2 do 8 Statutu Emitenta, którego przedmiotem było powzięcie uchwał (w szczególności) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego o kwotę 440.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji:

a) 619.264 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
b) 601.137 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
c) 3.179.599 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zgodnie z podjętą uchwałą dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5 lit. a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

9 maja 2013 / Raporty bieżące EBI