EBI 25/14 Likwidacja spółki zależnej Emitenta

EBI 25/14 Likwidacja spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki INVENTI S.A. („Emitent”) informuje, że wspólnicy PV MAKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Zależna”) – spółki zależnej od Emitenta, podjęli na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu dnia 30 czerwca 2014r., uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej i otwarciu jej likwidacji. Na likwidatora Spółki Zależnej powołano Krzysztofa Moszkiewicza. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego będzie złożony w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Emitent jest właścicielem 80% udziałów Spółki Zależnej.

§ 3 ust. 2 pkt. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1 lipca 2014 / Raporty bieżące EBI