EBI 25/15 Wypowiedzenie umowy animatorowi rynku

EBI 25/15 Wypowiedzenie umowy animatorowi rynku

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent) informuje, że dnia 13 sierpnia 2015 roku, zostało wysłane „Oświadczenie o wypowiedzeniu” umowy zawartej 18 kwietnia 2013 roku w Bielsku-Białej z Domem Maklerskim BDM S.A., będącym na jej podstawie Animatorem Rynku dla Inventi S.A..

Emitent zachowuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (umowa wygaśnie 30 listopada 2015 roku). Zarząd Inventi S.A. prowadzi finalne rozmowy z innym podmiotem gospodarczym, który będzie pełnił rolę Animatora Rynku za niższe wynagrodzenie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

14 sierpnia 2015 / Raporty bieżące EBI