EBI 26/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H INVENTI S.A.

EBI 26/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 758/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 r., pierwszy dzień notowań dla 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, został wyznaczony na dzień 6 sierpnia 2012 roku.
Akcje Spółki będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „INVENTI” i oznaczeniem „IVT”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2 sierpnia 2012 / Raporty bieżące EBI