EBI 27/13 Oświadczenie Emitenta w przedmiocie niestosowania zasady ładu korporacyjnego

EBI 27/13 Oświadczenie Emitenta w przedmiocie niestosowania zasady ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka powzięła przeświadczenie, iż nie będzie stosowała w sposób trwały zasady nr 11, tj. „Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami”, o której mowa w zbiorze zasad ładu korporacyjnego zawartym w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zarząd uzasadnia swoją decyzję tym, iż Spółka utrzymuje bezpośredni kontakt z inwestorami i mediami poprzez listy elektroniczne, a także rozmowy telefoniczne. Emitent nie wyklucza organizacji takich spotkań w przyszłości i w przypadku uzasadnionych zdarzeń Spółka podejmie stosowne działania w celu zorganizowania spotkania publicznego.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

13 maja 2013 / Raporty bieżące EBI