EBI 28/16 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

EBI 28/16 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

Zarząd INVENTI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 08 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10.00 określonych spraw wymienionych we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie zawiera projekty uchwał. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 11 oraz 12, a a wcześniejszy punkt 11 otrzymuje numer 13. Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2015

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:

Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

Panu Jarosławowi Karpińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

Panu Stanisławowi Borsukowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

13. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki w zakładce Walne Zgromadzenia

9 czerwca 2016 / Raporty bieżące EBI