EBI 29/14 Powołanie osoby zarządzającej

EBI 29/14 Powołanie osoby zarządzającej

Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.07.2014 r. powołało Prezesa Zarządu –Pana Piotra Klomfas.

Życiorys

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

- Piotr Klomfas, Prezes Zarządu

- termin upływu kadencji, na jaką Zarząd został powołany: 2017

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

1991 ukończenie Wojskowej Akademii Medycznej;

1993 ukończenie Kursu dla Maklerów Papierów Wartościowych;

Od 1994 pracownik Biura Maklerskiego

1998 zdał egzamin na licencje maklera papierów wartościowych. 31 lipca został wpisany na listę maklerów papierów wartościowych i otrzymał licencję numer 1674.

1998 podjął pracę w Domu Maklerskim BIG BG S.A. w POK-u w Bydgoszczy.

Od 1999 roku do 2002 pracował w Domu Maklerskim MBanku na stanowisku maklera

od 2002 do 31 maja 2014 Kierownik POK-u w Bydgoszczy.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

brak

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

od 2014 roku Prezes Zarządu Hydropower sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

brak

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

brak

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

nie

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

nie

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

31 lipca 2014 / Raporty bieżące EBI