EBI 30/15 Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBI 30/15 Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22.11.2015 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki drogą elektroniczną żądania akcjonariusza, spółki Walton Spencer LLC, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść otrzymanego żądania zwołania NWZ oraz projekty uchwał zawarto w załączeniu.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie w ustawowych terminach, wszelkie czynności formalne i prawne zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy podjęcia przedmiotowych uchwał.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Inventi_projekty uchwał

Walton_Żądanie zwołania WZA

22 listopada 2015 / Raporty bieżące EBI