EBI 3/13 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.

EBI 3/13 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 roku zawarł umowę ze spółką Blue Tax Group S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii I Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

10 stycznia 2013 / Raporty bieżące EBI