EBI 3/14 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Platinium Investment Sp. z o.o.

EBI 3/14 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Platinium Investment Sp. z o.o.

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2014 roku wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa ze spółką Platinium Investment Sp. z o.o. Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii N Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

28 stycznia 2014 / Raporty bieżące EBI