EBI 3/17 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał

EBI 3/17 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 maja 2017 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany statutu oraz wzór pełnomocnictwa.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 -3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28 kwietnia 2017 / Raporty bieżące EBI