EBI 32/2012 Rejestracja zmian w Statucie Spółki

EBI 32/2012 Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 24 września 2012 roku otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie Spółki. Zarząd INVENTI S.A informuje, że zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa brzmienie:

§ 6 ust. 1 Statutu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.698.200 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i jest podzielony na 16.982.000 akcji na okaziciela w tym:
 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C”- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda,
 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda,
 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda

akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

§ 8 ust. 1 Statutu:
„1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Nowe brzmienie:

§ 6 ust. 1 Statutu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.323.200 zł i jest podzielony na 23.232.000 akcji na okaziciela, w tym:
 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” — o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B” – o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” – o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 482.000 akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 2.000.000 (dwa miliony tysięcy) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 6.250.000 akcji serii „I” – o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

§ 6a Statutu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 01.10.2012 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2018 roku.
5. Akcje serii J zostaną opłacone gotówką.”
§ 8 ust. 1 Statutu:
„1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

24 września 2012 / Raporty bieżące EBI